راننده تانک چیفتن ارتش در جنگ برای در امان ماندن سایر تانکها و نیروها تانک پر از سوخت ومهمات رو از صحنه دور میکنه. ـ[127 بازدید] [8 امتیاز]
فرستنده: بابک عباسی 20 مرداد 1395 ساعت 18:12