550 ـ[248 بازدید] [8 امتیاز]
550
فرستنده: صدرالدین میراسداللهی 6 تير 1395 ساعت 23:05
+ فرزام مردادیان
نمای جلوی 550 بسیار زیباست ولی نمای عقب !!!
8 تير 1395 ساعت 18:28
+ رضا عظیمی
دوستان تولید 530متوقف شده
10 تير 1395 ساعت 09:15
+ M- Shalchi
منهم با نظر آقا فرزام موافقم ...
12 تير 1395 ساعت 08:56
+ اصغر یوسفی
قيمت نسبت به كيفيت بالاست ...
12 تير 1395 ساعت 11:35
+ افشين داورپناه
530انگار جای خودش رو به 550داده
9 مرداد 1395 ساعت 10:14