شیخ کویتی یا خروس جنگی!؟؟ ـ[110 بازدید] [8 امتیاز]
فرستنده: بابک عباسی 24 خرداد 1395 ساعت 22:20
+ . صابری
همان خروس جنگی بهتره .
25 خرداد 1395 ساعت 23:01