ارگ جدید کارخانه مدیران خودرو و کرمان خودرو ـ[140 بازدید] [8 امتیاز]
فرستنده: ehsan Anjomshoa 22 خرداد 1395 ساعت 18:15
+ هدايت عسگرخان مسكن
ادغام شدند یعنی؟
24 خرداد 1395 ساعت 13:52
+ . صابری
ادغام که نه یک دیوار این طرفش مدیران خودرو آن طرفش کرمان خودرو
24 خرداد 1395 ساعت 19:39
+ بابک عباسی
با سپاس
24 خرداد 1395 ساعت 21:19
+ ehsan Anjomshoa
نه ادغام نشدن کل مجموعه ارگ و مجموعه چندین کارخانه که شامل کرمان خود رو .بم خودرو.راین خودرو .خودرو سازان بم .ومدیران خودرو میشود
31 خرداد 1395 ساعت 15:31