تصادف عمدی راننده مجرم با خودرو پلیس ـ[106 بازدید] [8 امتیاز]
فرستنده: بابک عباسی 22 خرداد 1395 ساعت 12:20
+ هدايت عسگرخان مسكن
عجب. چرا راننده رو پیاده نکرده بودند.؟
24 خرداد 1395 ساعت 13:50
+ . صابری
اتفاقا برای آموزش پلیس چنین کاری لازم بود که از این پس چه کنند.
24 خرداد 1395 ساعت 19:43