پارک کردن ماشین توسط بدترین راننده دنیا ـ[174 بازدید] [9 امتیاز]
فرستنده: . صابری 3 خرداد 1395 ساعت 19:02
+ مجید سکوت
ظاهرا مشکل از رانندگی نیست ، راننده حالش خوب نبوده
4 خرداد 1395 ساعت 10:24
+ محمد حسين گلرسان کرماني
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 خرداد 1395 ساعت 18:32