جملات بزرگان 7 ـ[185 بازدید] [23 امتیاز]
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
فرستنده: بابک عباسی 2 خرداد 1395 ساعت 11:13
+ فرزام مردادیان
126-127-132-134-137اینها عالی بودند . ممنون بابک پاشا .
3 خرداد 1395 ساعت 10:37
+ محمد حسين گلرسان کرماني
سپاس
4 خرداد 1395 ساعت 18:21